• Vibhavadi Palace

5 วิธีในการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงาน ที่ไม่ใช่โรงแรม by วิภาวดีพาเลซ

Updated: Feb 18การเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานถือเป็นเรื่องที่สร้างความหนักใจให้กับคู่บ่าวสาวในปัจจุบันอย่างมาก โดยเฉพาะคู่หนุ่มสาวที่ไม่ต้องการจัดงานแต่งงานตามโรงแรม เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงและต้องการสร้างความโดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ให้กับงานแต่งงานของตนเอง ดังนั้นวันนี้วิภาวดีพาเลซจึงมี 5 วิธีในการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานที่ไมใช่โรงแรมที่จะช่วยคุณหาสถานที่จัดงานแต่งงาน รับรองว่าสามารถจัดงานแต่งงานให้คุณได้ตรงใจในราคาไม่แพงได้


1.จำนวนแขกแขกที่มาร่วมงานถือเป็นปัจจัยที่สาคัญมากสาหรับการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงาน ดังนั้นก่อนที่จะทาการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงาน คู่บ่าวสาวจะต้องทราบจานวนแขกที่ทาการเชิญมาร่วมงานใกล้เคียงจานวนจริงที่สุดหรือหากเป็นไปได้ควรทาการจดรายชื่อแขกทั้งหมดที่เชิญมาร่วมงาน เพื่อที่จะได้จานวนแขกที่แท้จริง เพราะจานวนแขกจะเป็นตัวกาหนดขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดงานแต่งงาน


2.รูปแบบของสถานที่ปัจจุบันนี้สถานที่จัดงานแต่งงานที่ไม่ใช้โรงแรมมีให้เลือกเป็นจานวนมาก ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีความสวยงามและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ดังนั้นเราควรเลือกสถานที่ที่ตรงกับความชอบหรือตรงกับธีมงานแต่งที่ต้องการจัดขึ้น โดยหารายละเอียดของสถานที่ไว้ก่อนอย่างน้อย 2-3 แห่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกจะต้องเดินทางไปดูยังสถานที่จริงทุกครั้ง ไม่ควรตกลงจ่ายค่ามัดจาหรือทาสัญญาในทันที หากยังไม่ได้เห็นสถานที่จริง


3.ขนาดของสถานที่เมื่อได้รูปแบบของสถานที่จัดงานที่ตรงใจ แต่ก็ต้องคานึงถึงขนาดของสถานที่ด้วยว่าสามารถรองรับจานวนแขกที่ต้องการเชิญมาร่วมงานหรือไม่ เพราะสถานที่รับจัดงานแต่งแต่ละแห่งจะมีการระบุให้ทราบอยู่แล้วว่าสามารถรองรับแขกที่มาร่วมงานได้จานวนเท่าใด ดังนั้นหากแขกที่ต้องการเชิญมามีจานวนมากกว่าที่ระบุไว้ ก็ไม่ควรเลือกสถานที่ดังกล่าวสาหรับใช้จัดงาน เพราะจะทาให้แขกที่มาร่วมงานรู้สึกอึดอัดเวลามาร่วมงาน และสถานที่ดังกล่าวจะต้องมีจานวนห้องน้าที่เหมาะสมกับขนาดของสถานที่ด้วย โดยหากสถานที่รองรับคนได้เป็นร้อยห้องน้าก็ควรที่รองรับการใช้งานได้อย่างน้อยรอบละ 10- 15 คน หากสถานที่ใหญ่โตแต่ห้องน้ามีเพียง 1-2 ห้อง ถือว่าไม่เหมาะสมกับการใช้จัดงานแต่ง


4.พื้นที่จอดรถสาหรับการจัดงานแต่งงานในเมืองที่มีพื้นที่ใช้สอยจากัดแล้ว ปัญหาที่จอดรถนับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความหนักใจให้กับผู้จัดงาน เพราะว่าผู้ที่มาร่วมงานเกือบทุกครบครัวจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวมาร่วมงาน ดังนั้นหากไม่มีพื้นที่จอดรถแล้ว ย่อมสร้างความลาบากให้กับแขกที่มาร่วมงานและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่จัดงานแต่งงานอีกด้วย ดังนั้นสถานที่จัดงานแต่งงานที่ไม่ใช่โรงแรมควรมีพื้นที่จอดรถที่สามารถรองรับรถของแขกที่มาร่วมงานด้วย


5.งบประมาณเรื่องงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สาหรับคู่แต่งงานบางคู่ ดังนั้นเมื่อเลือกสถานที่ที่ชอบและตรงตามเงื่อนไขข้างต้นได้แล้ว ต่อมาก็เรื่องราคาและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องจ่าย ซึ่งท่านต้องทาความเข้าใจเสียก่อนว่ายิ่งแขกจานวนมาก ค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้ได้งานแต่งงานที่มีสมบูรณ์แบบสาหรับท่าน ท่านควรเลือกสถานที่จัดงานที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งเรื่องงานพิธีการและอาหาร ที่มีการสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นยอดเดียว เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายของท่าน

ซึ่งในการทาสัญญาจ้างงานจะต้องระบุรายละเอียดงานทั้งหมดว่ามีอะไรบ้าง เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่านายพิธี เป็นต้น และในการจ่ายเงินจ่ายก่อนหรือหลังงานพิธีเสร็จ หากต้องจ่ายมัดจาจะต้องจ่ายจานวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่างานที่จัดขึ้นจะตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้ หากท่านต้องการประหยัดงบประมาณในการจัดงานขอแนะนาให้จัดในช่วงที่มีการจัดงานแต่งงานไม่มาก เพราะสถานที่จัดงานแต่งจะมีโปรโมชั่นลดราคา ช่วยให้ท่านประหยัดงบประมาณได้


5 วิธีในการเลือกสถานที่จัดงานแต่งงานที่ไม่ใช่โรงแรม by วิภาวดีพาเลซ ข้างต้นนี้ จะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้ท่านได้สถานที่จัดงานแต่งที่ดี ทาให้งานแต่งของท่านออกมาสมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน แต่หากท่านไม่แน่ใจรองมาปรึกษาเราได้ เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านการบริการสถานที่จัดงานแต่งงาน รับรองว่าท่านจะได้สถานที่จัดงานแต่งงานราคาไม่แพง แต่ครบถ้วนสาหรับงานแต่งงานทุกแบบแน่นอน